Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Stypendia

stypendia dla uczniów i studentów

stypendia dla uczniów i studentów

Regulamin Funduszu Stypendialnego
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica zwanej dalej Fundacją.

§ 1

1. Fundusz Stypendialny zwany dalej Funduszem jest księgowo wyodrębniony.
2. Celem Funduszu jest pomoc finansowa w formie stypendiów osobom niepracującym, zamieszkałym na stałe na terenie gminy Pierzchnica, które kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (szkoły średnie i wyższe) w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym.
3. Pomocy finansowej nie udziela się osobom, które:
a) ukończyły studia magisterskie
b) kontynują naukę na posiadanym już poziomie wykształcenia

§ 2

1. Fundusz zasilany jest z następujących źródeł:
a) zysk Fundacji z działalności gospodarczej.
b) darowizny i dotacje osób fizycznych i prawnych.
2. Wielkość środków z zysków Fundacji przeznaczonych na Fundusz określa corocznie Rada Fundacji.
3. Za gospodarowanie Funduszem odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.

§ 3

1. Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru.
2. Przyjmuje się, że semestr jesienny trwa od września (w przypadku studentów od października) do stycznia następnego roku, a semestr wiosenny od lutego do czerwca.

§ 4

1. Podstawowym stypendium jest stypendium naukowe, przyznawane uczniom (studentom) osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonej kwoty.
2. W wyjątkowych przypadkach może być przyznane także stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie spełniających kryteriów dotyczących wyników w nauce.

§ 5

Rada Fundacji na wniosek Zarządu uchwala:
1. Wysokość maksymalnego dochodu na osobę uprawniającego do otrzymywania stypendium.
2. Wysokość średniej oceny.
3. Wysokość stypendium.

§ 6

1. Osoby ubiegające się o stypendia składają:
a) wniosek na druku opracowanym przez Fundację,
b) zaświadczenia o dochodach netto rodziców lub opiekunów (z zakładu pracy, Urzędu Gminy, alimenty, renta rodzinna itp.),
c) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej (uczelni),
d) dokumenty określające wyniki w nauce,
e) zaświadczenie o pobieraniu, bądź nie pobieraniu stypendium w szkole (uczelni) lub w Urzędzie Gminy.
f) inne dokumenty jeżeli będą takie wymagane.

2. Osoby, które nie posiadają udokumentowanych dochodów, muszą złożyć oświadczenia z czego się utrzymują. Oświadczenia będą weryfikowane przez Zarząd Fundacji co do ich wiarygodności, zasięgane będą opinie w Urzędzie Gminy (GOPS) oraz u osób związanych z samorządem (wójt, radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich).

3. W zaśwaidczeniach o dochodach rodziców lub opiekunów podaje się średnie wartości z 3 ostatnich miesięcy, a zaświadczenia o pobieranym stypendium dotyczą poprzedniego semestru. W przypadku rodziców prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą przedkłada się zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy lub Urzędu Skarbowego za ostatni rok.

§ 7

1. Wnioski rozpatruje Zarząd Fundacji i po stwierdzeniu zgodności z ustalonymi wymaganiami przedkłada do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
2. Zarząd może odrzucić wniosek jeżeli stwierdzi:
a) niezgodność z ustalonymi wymaganiami,
b) nieprawdziwość przedłożonych danych,
c) zatajenie dochodów, a w szczególności jeśli złożone oświadczenie o dochodach, o którym mowa w § 6 ust. 2 rażąco odbiega od rzeczywistości.
3. O podjętej decyzji Zarząd niezwłocznie informuje wnioskodawcę.
4. Przed przyznaniem stypendium socjalnego Zarząd zasięga opinii Rady Fundacji.

§ 8

1. Ustala się następujące terminy składania wniosków:
a) semestr jesienny do 30 września (studenci do 31 października),
b) semestr wiosenny do końca lutego.

§ 9

Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium, w każdym czasie, jeśli stwierdzi, że osoba otrzymująca stypendium:
a) złożyła nieprawdziwe dokumenty,
b) zataiła dochody,
c) zaprzestała uczęszczać do szkoły
d) podjęła pracę.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia.


     Rada Fundacji

kontakt

Renata Rajca
referent ds. obsługi klienta
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
tel. 041 3535167

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.