Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Pożyczki

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Pożyczki ze środków własnych Fundacji

Pożyczki ze środków własnych Fundacji

W ramach środków własnych Fundacja udziela pożyczek:

Dla kogo przeznaczona jest pożyczka:

 • Rolników posiadających gospodarstwa rolne i miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Fundacji i Stowarzyszeń, które posiadają siedzibę i realizują przedsięwzięcia tworzące miejsca pracy na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w CEiDG z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zakres finansowania:

 1. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.
 2. Pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona w szczególności na:
 1. zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych;
 2. zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 3. zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem;
 1. Pożyczka obrotowa może być przeznaczona w szczególności na:
 1. zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych;
 2. finansowanie kosztów bieżących w tym w szczególności: opłaty za czynsz, media oraz usługi telekomunikacyjne działalności, pozostałe koszty wynikające z rodzaju prowadzonej działalności;

Parametry pożyczki:

 1. Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę.     
  W ciągu kolejnych 24 miesięcy na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotu powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo FRRP nie udzieli pożyczek, których łączne zaangażowanie będzie wyższe niż 15% kapitału funduszu.
 2. Minimalna kwota pożyczki wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 3. Pożyczki udzielane są do kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
 4. Maksymalny okres spłaty wynosi:
 • pożyczka inwestycyjna - do 60 miesięcy,
 • pożyczka obrotowa – do 30 miesięcy,
 1. Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki może wynosić:
 • pożyczka inwestycyjna - do 6 miesięcy,
 • pożyczka obrotowa – do 3 miesięcy,

przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki:

Oprocentowanie pożyczki  wynosi 8,00 % w skali roku.

Brak opłat i prowizji.

Zabezpieczenie pożyczki:

 1. Zabezpieczeniem obligatoryjnym stosowanym w każdym przypadku niezależnie od pozostałych zabezpieczeń jest wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 2. Dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki może być:
 1. poręczenie wekslowe osoby fizycznej lub prawnej,
 2. poręczenie instytucji finansowych,
 3. ustanowienie hipoteki,
 4. cesja praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,
 5. przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia,
 6. blokada środków finansowych na lokacie,

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.