Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Pożyczki

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Pożyczki ze środków: "Lokalnego Funduszu Pożyczkowego - WŚ"

Pożyczki ze środków: "Lokalnego Funduszu Pożyczkowego - WŚ"

Zasady udzielania pożyczek, przez Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica na podstawie umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/2 z Województwem Świętokrzyskim w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości

Dla kogo przeznaczona jest pożyczka:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego

Przeznaczenie pożyczki:

 • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych;
 • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem;
 • finansowanie kosztów bieżących w początkowej fazie działalności w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia, oraz opłaty za czynsz, media oraz usługi telekomunikacyjne działalności, pozostałe koszty wynikające z rodzaju prowadzonej działalności;

Warunki pożyczki:

 • minimalna kwota pożyczki wynosi 10 000,00 zł.
 • pożyczki udzielane są do kwoty 300.000,00 zł.
 • okres spłaty / pożyczki udzielane są na okres do 60 miesięcy.
 • karencja w spłacie kapitału może wynosić do 6 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki:

 • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami).

Zabezpieczenie pożyczki:

 1. Zabezpieczeniem obligatoryjnym stosowanym w każdym przypadku niezależnie od pozostałych zabezpieczeń jest wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 2. Dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki może być:
 1. poręczenie wekslowe osoby fizycznej lub prawnej,
 2. poręczenie instytucji finansowych,
 3. ustanowienie hipoteki,
 4. cesja praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,
 5. przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia,
 6. blokada środków finansowych na lokacie,
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.